• Căn hộ 01A - Diện tích: 57.58 m2

  Sảnh 2 m2
  Phòng khác + Phòng ăn 17.2 m2
  Bếp 6.1 m2
  Phòng ngủ 1 10.7 m2
  Phòng ngủ 2 10.9 m2
  Vệ sinh 3.8 m2
  Logia 4.6 m2
  Cửa, tường ngăn phòng 2.28 m2

  Vị trí căn hộ

 • Căn hộ 01B - Diện tích: 58.43 m2

  Sảnh 1.5 m2
  Phòng khác + Phòng ăn 17 m2
  Bếp 6.7 m2
  Phòng ngủ 1 11 m2
  Phòng ngủ 2 11.4 m2
  Vệ sinh 3.8 m2
  Logia 4.7 m2
  Cửa, tường ngăn phòng 2.33 m2

  Vị trí căn hộ

 • Căn 2 - Diện tích: 74,6 m2

  Sảnh 3 m2
  Phòng khác + Phòng ăn 23.6 m2
  Bếp 5.3 m2
  Phòng ngủ 1 12.5 m2
  Phòng ngủ 2 18.2 m2
  Vệ sinh 1 2.8 m2
  Vệ sinh 2 3.6 m2
  Logia 2.6 m2
  Cửa, tường ngăn phòng 3 m2

  Vị trí căn hộ

 • Căn 3 - Diện tích: 81.18 m2

  Sảnh 3.4 m2
  Phòng khác + Phòng ăn 18.9 m2
  Bếp 6.3 m2
  Hành lang 5.6 m2
  Phòng ngủ 1 13 m2
  Phòng ngủ 2 8.3 m2
  Phòng ngủ 3 11.5 m2
  Vệ sinh 1 3.6 m2
  Vệ sinh 2 3.4 m2
  Logia 3.1 m2
  Cửa tường 4.08 m2

  Vị trí căn hộ

 • Căn 4 - Diện tích: 78.83 m2

  Sảnh 3 m2
  Phòng khác + Phòng ăn 26.4 m2
  Bếp 6.7 m2
  Phòng ngủ 1 14.2 m2
  Phòng ngủ 2 12.9 m2
  Vệ sinh 1 2.8 m2
  Vệ sinh 2 3.5 m2
  Logia 5.9 m2
  Cửa tường 3.43 m2

  Vị trí căn hộ

 • Căn 5 - Diện tích: 78.94 m2

  Sảnh 2.5 m2
  Phòng khác + Phòng ăn 27 m2
  Bếp 6.8 m2
  Phòng ngủ 1 14.2 m2
  Phòng ngủ 2 12.9 m2
  Vệ sinh 1 2.8 m2
  Vệ sinh 2 3.5 m2
  Logia 5.9 m2
  Cửa, tường ngăn phòng 3.43 m2

  Vị trí căn hộ

 • Căn 6 - Diện tích: 79.05 m2

  Sảnh 3 m2
  Phòng khác + Phòng ăn 26.5 m2
  Bếp 6.7 m2
  Phòng ngủ 1 14.3 m2
  Phòng ngủ 2 12.9 m2
  Vệ sinh 1 2.8 m2
  Vệ sinh 2 3.5 m2
  Logia 5.9 m2
  Cửa, tường ngăn phòng 3.45 m2

  Vị trí căn hộ

 • Căn 7 - Diện tích: 78,94 m2

  Sảnh 2.4 m2
  Phòng khác + Phòng ăn 27 m2
  Bếp 6.8 m2
  Phòng ngủ 1 14.2 m2
  Phòng ngủ 2 12.9 m2
  Vệ sinh 1 2.8 m2
  Vệ sinh 2 3.5 m2
  Logia 5.9 m2
  Cửa, tường ngăn phòng 3.44 m2

  Vị trí căn hộ

 • Căn 08 tầng 7 đến tầng 37 - Diện tích: 76.02 m2

  Phòng khác + Phòng ăn 22.6 m2
  Bếp 5.3 m2
  Phòng ngủ 1 12.4 m2
  Phòng ngủ 2 8.4 m2
  Phòng ngủ 3 11.4 m2
  Vệ sinh 1 2.4 m2
  Vệ sinh 2 3.4 m2
  Logia 5.7 m2
  Cửa, tường ngăn phòng 4.42 m2

  Vị trí căn hộ

 • Căn 09 tầng 7 đến tầng 37 - Diện tích: 61.39 m2

  Sảnh 2.6 m2
  Phòng khác + Phòng ăn 16.5 m2
  Bếp 6 m2
  Phòng ngủ 1 12.8 m2
  Phòng ngủ 2 11.1 m2
  Vệ sinh 1 3.5 m2
  Vệ sinh 2 2.8 m2
  Logia 3.2 m2
  Cửa, tường ngăn phòng 2.98 m2

  Vị trí căn hộ

 • Căn 10 tầng 7 đến tầng 37 - Diện tích: 93.5 m2

  Sảnh 7.38 m2
  Phòng khác + Phòng ăn 22.3 m2
  Bếp 6.87 m2
  Hành lang 5.89 m2
  Phòng ngủ 1 15.4 m2
  Phòng ngủ 2 10.5 m2
  Phòng ngủ 3 9.8 m2
  Vệ sinh 1 3.9 m2
  Vệ sinh 2 3.9 m2
  Logia 2.9 m2
  Cửa, tường ngăn phòng 4.66 m2

  Vị trí căn hộ

 • Căn 11 tầng 3 đến tầng 37 - Diện tích: 73.3 m2

  Sảnh 5.34 m2
  Phòng khác + Phòng ăn 20.93 m2
  Bếp 5.7 m2
  Phòng ngủ 1 14.2 m2
  Phòng ngủ 2 10.2 m2
  Vệ sinh 1 4 m2
  Vệ sinh 2 3.6 m2
  Logia 6.1 m2
  Cửa, tường ngăn phòng 3.23 m2

  Vị trí căn hộ

 • Căn 12 tầng 3 đến tầng 37 - Diện tích: 100 m2

  Sảnh 5.9 m2
  Phòng khác + Phòng ăn 25 m2
  Bếp 7.35 m2
  Hành lang 5.89 m2
  Phòng ngủ 1 9.8 m2
  Phòng ngủ 2 10.5 m2
  Phòng ngủ 3 19.9 m2
  Vệ sinh 1 3.9 m2
  Vệ sinh 2 3.6 m2
  Logia 3.18 m2
  Cửa, tường ngăn phòng 4.98 m2

  Vị trí căn hộ